دید موسی آن شبان را پشت رل، هادی خرسندی

تا به امروز ندیده ام کسی توانسته باشد چند زبان را با هم در یک متن به این زیبایی به کار ببرد که هادی خرسندی:

بخوان برای آینده ات خوب است

بيانيه هنرمندان هنرهای نمایشی ایران در وداع با حميد سمندريان

تنها چیزی که از استاد سال های جوانی ام حمید سمندریان به یادم مانده است چهره ی اوست که از مهربانی زیباست.

شاهکار یک فیل نقاش

حتماً ببینید؛ به خصوص اگر از آن هنرمندهایی هستید که خیلی هارت و پورت می کنند.

به قول حافظ: فیض آموزش اگر نیک مدد فرماید/ فیل ها هم بکنند آن چه پکاسو می کرد (پکاسو، بر وزن پیکاسو که «ی» ِ آن فدای وزن و قافیه شده باشد)

بخوان به نام ایران، پرستو فروهر

الزام این روایت را از همان ابتدا
دریافتم، از روزی که در دهلیز سرد پزشک
قانونی آن زخم های عمیق را بر سینه‌های
عزیزشان دیدم... پرستو فروهر

مرکز پخش: انتشارات و مرکز پخش کتاب فروغ
۰۰۴۹-۲۲۱-۹۲۳۵۷۰۷
http://www.foroughbook.net/
foroughbook@gmail.com
و نیز از طریق ارسال ایمیل به آدرس زیر:
bekhan_bename_iran@yahoo.de

بهای کتاب ۱۶ یورو + هزینه پست