هفتادمین زادروز نسیم خاکسار، حسین نوش آذر

اگر می خواهید بخوانید…

نشستن بر سرِ شاخه و بُن بُریدن، بیژن بیجاری

این متن نگاهی است به بعضی وقت های ابراهیم گلستان که پیشنهاد می کنم حتماً با دقت بخوانید چون برای آینده ی من و خودتون خوبه.

برای خواندن متن این جا کلیک کنید

اندر پاکیزه شدن این صفحه ی من از نام آرامش دوستدار یا در قیمومت یک روشنفکر دینی

این جا لینکی بود به اسم در قیمومت یک «روشنفکر دینی» آرامش دوستدار.

چون متوجه شدم آرامش دوستدار در این مقاله اش، به شیوه ی مبتذل ها، بدون این که از داریوش آشوری اسم بیاورد، به ناروا به او توهین می کند، لینکش را از روی صفحه ام حذف کردم.