غم شکن شماره ی 24

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

Thumbnail

محض اطلاع: دوستی نوشته است این بچه نیست، زنی است کوتاه قد. (سایت کلمات مسئول تیتری نیست که دیگران روی  این ویدئو نوشته اند.)

غم شکن شماره ی 22، مستی حیوانات

می گویند: «ماروئلا میوه ای است وحشی که درآفریقای جنوبی میروید و وقتی میرسد در اثر آفتاب مقدار زیادی الکل در خود تولید میکند که به اندازه ی یک آبجو گیرائی دارد.  این همان میوه ای است که از آن لیکور آمورلا را تهیه می کنند.  به دلیل کمبود آب در این ناحیه وقتی که این میوه میرسد حیوانات زیادی برای رفع تشنگی و فرار از گرما به زیر این درخت پناه می آورند.» نتیجه اش را خودتان در این فیلم ویدیوئی ببینید.

Jungle Wine, animals naturally drunked!! Jungle_MISAGH.TV.wmv