رقص بی نظیر هزار دستان

از دیدن این همه زیبایی آدم نفس اش می گیرد.

رقصِ محشرِ شاهرخ مُشکین قلم Shahrokh Moshkin Ghalam

آن قدر با موسیقی ِ ایرانی نوحه خوانی و مرثیه خوانی و چُس ناله تحویل ما داده اند که باورم نمی شد موسیقی ِ ایرانی از چنین توانایی هایی هم برخودار باشد.

سال هاست که به هر طرف نگاه می کنم می بینم بدون پشتیبانی ِ امکانات غرب و فرهنگ غرب، نه موسیقی داریم نه ادبیات و نه رقص.

ببین واقعاً یک چُس آزادی جوانان ما را چه زیبا، چه باشکوه می کند!

گُه بگیرند جمهوری اسلامی و رهبران گذشته و آینده اش را که این همه زیبایی را از ما دریغ کرده اند و بدون هیچ شکّی دریغ خواهند کرد.

Shahrokh Moshkin Ghalam - Sohrab and Gordafarid

«Sohrab and Gordafarid» is inspired by the Shahnameh (Book of Kings), a masterly rendition of Iran’s national history in verse by Ferdowsi. Sohrab

SHAHROKH MOSHKIN GHALAM, Shir Ali Mardan

Dance perfomrance by Shahrokh MoshkinGhalam, dancer, choreographer, actor in La Comédie Française. «Shir Ali Mardan» from ‹Dance variations on