کلاس های از کلام الهی تا مصحف، مهدی خلجی، آموزشکده ی توانا

کاش این بحث ها فهمیده شود تا دست کم صد سال آینده بتوانیم راحت تر کنار هم زندگی کنیم.

جلسه ی اول: پیامبر، سخنگوی آسمانی

جلسه ی دوم: فهم پذیری ِ پدیده ی وحی

جلسه ی سوم: متن در فرهنگ شفاهی و کلام در فرهنگ نوشتاری

جلسه ی چهارم: گفتار، روش و حقیقت

جلسه ی پنجم: از سخنی گفتاری به متنی بسته

جلسه ی ششم: در باره ی قرآن چه چیزی نمی شود گفت