دیداری با نسیم خاکسار، ویدئو (به مناسبت هفتاد سالگی او) شهرزاده نظروا

اگر می خواهید ببینید…