صداهای زیبا

این صداها را باید شنید و منتشر کرد. راستش من فکر می کنم این صداها بنیاد تمام ادبیات و هنر جهان است. این صداها را بشنوید.

بشنوید و بشنوید و بشوید، شاید یک تلنگری بزند به آن جا ها که می زند.