دفاع عزت الله انتظامی از جعفر پناهی خانه سينما و…

ابتدایی ترین حرف ها، ضروری ترین حرف ها

عیدی من به شما

الهی بمیرم برا همه تون
که بهار می آدُ
بهار می آدُ
بهار می آدُ
و بهار

و گند و گوز
و گند
و گوز
هارتر از بهار
همپایش