زبان محمد قائد، رضا فرخفال (ویدئو)

چه قدر صداهایی از نوع صدای رضا فرخفال کم داریم. منظورم دقت است و انصاف در نگاه.

حیف است نشنوید!

دید موسی آن شبان را پشت رل، هادی خرسندی

تا به امروز ندیده ام کسی توانسته باشد چند زبان را با هم در یک متن به این زیبایی به کار ببرد که هادی خرسندی:

بخوان برای آینده ات خوب است