ویروس ِ مهربان دانمارکی

دوستان عزیز، گمانم یک هفته ای می شود که یک ئی میل آمد توی دم و دستگاه ما بعد همینجوری از طرف خودش و جد و آبادش برای تمامی کسانی که اسمشان توی دم دستگاه ماست ئی میل می فرستد. (البته دو روز پیش متوجه شدم و فکر کردم گذشته و تمام شده) مشخصه اش  hello یا hej است. یعنی کلمه ای که من هیچ وقت به کار نمی برم. خلاصه هر کسی این ئی میل را باز کند همین بلا به سرش می آید که به سر من. البته اسم این ویروس را می شود گذاشت یک ویروس مهربان، چون به هر حال تنها کاری که می کند چندتا میل برای رفقای ما می فرستد. یعنی دم و دستگاه کامپیوترشان را دستکاری نمی کند. خلاصه ئی میل هایی را که ممکن است همچنان به اسم من برایتان بیاید و تیتر آن هلو یا های باشد، بدون این که باز کنید پاک کنید.

پیام رضا علامه زاده به مراسم بزرگداشت نسیم خاکسار در ونکوور