فیلم چریکه ی تارا(کامل) بهرام بیضایی

شاهکار یک فیل نقاش

حتماً ببینید؛ به خصوص اگر از آن هنرمندهایی هستید که خیلی هارت و پورت می کنند.

به قول حافظ: فیض آموزش اگر نیک مدد فرماید/ فیل ها هم بکنند آن چه پکاسو می کرد (پکاسو، بر وزن پیکاسو که «ی» ِ آن فدای وزن و قافیه شده باشد)

بخوان به نام ایران، پرستو فروهر

الزام این روایت را از همان ابتدا
دریافتم، از روزی که در دهلیز سرد پزشک
قانونی آن زخم های عمیق را بر سینه‌های
عزیزشان دیدم... پرستو فروهر

مرکز پخش: انتشارات و مرکز پخش کتاب فروغ
۰۰۴۹-۲۲۱-۹۲۳۵۷۰۷
http://www.foroughbook.net/
foroughbook@gmail.com
و نیز از طریق ارسال ایمیل به آدرس زیر:
bekhan_bename_iran@yahoo.de

بهای کتاب ۱۶ یورو + هزینه پست