فراز و نشیب حزب توده در دهه ۶۰، ایرج مصداقی

شعر به یاد ماندنی کیانوری: توده ای هستم و همراه امام… بعدشم ریم دیری ریم رام دارارام

 

Advertisements