منجیها، داستان، نسیم خاکسار

اگر می خواهید بخوانید…

بهترین شکل انتشار کتاب در خارج از کشور

فکر می کنم نشر کتاب به این شکل مُدرن (که به تعدادی که خریداران کتاب سفارش می دهند، منتشر می شود) با این اوضاع خارج از کشور (مشکل پخش، گرانی هزینه ی پست، و غیره) بهترین شکل نشر و پخش کتاب باشد. اول این که لازم نیست آدم با تلفن زدن یا نامه نگاری کردن و قربان صدقه ی کسی رفتن یک کتاب را بخرد. دوم این که پول پُست کتاب به عهده ی خودِ شرکت آمازون است.

بوسه در تاریکی، کوشیار پارسی