آرشیوی از نشریات

اگر می خواهید ببیند یا بخوانید…

تماشایی های سرزمین ننه م، 30

نوشته است عکس بهروز وثوقی و آرش، یعنی این خانم به این رشیدی که مرکز عکس هم هست، اصلاً آدم نیست. فقط بهروز وثوقی آدم است و آرش.