تماشایی های سرزمین ننه م، 27

استعفا کمترین کاری است که اسد می‌تواند انجام دهد، پاسخ ادونیس به چند سئوال

اگر می خواهید بخوانید…