دمکراسی يعنی امکان نظارت مردم، خسرو ناقد

بخوانید.

طالبانیسم امریکایی

طالبانیستم امریکایی پشتوانه ی طالبانیستم افغانی. البته این چندان ربطی به مردم امریکا ندارد. از این کُس مشنگ ها همه جای دنیا پیدا می شود.

ننویس تا ننویسم، یار علی پور مقدم (در باره جلسات داستان خوانی پنچ شنبه ها)

گلشیری خیلی به گردن داستان کوتاه در دهه ی شصت حق دارد. بسیاری از نویسنگانی که داستان شان برای اولین بار چاپ می شد، گلشیری به آن ها وقتی داده بود و با خستگی ناپذیری کارهایشان را خوانده بود. بخوانید.

اگر گوش شنوایی باشد، کامران بزرگ نیا (در باره جلسات داستان خوانی پنج شنبه ها)

خب، می بینید که حاصل چیزی نزدیک به هفت سال، هر هفته یا هر دو هفته دو هم جمع شدن و داستان خواندن و نقد کردن چیزی است که نمود بیرونی اش با این سال ها تقریباً هیچ است. اما همین ظاهراً هیچ بود که تعدادی از بهترین نویسنگان و شاعران بعد از دلش در آمدند. بخوانید.