لطفاً ندیده بگیرید

چون مسئول صفحه ی مصاحبه ی رادیو زمانه، خطایی را که در نوشته ی قبل توضیح دادم، درست کرد، لطفاً الفبای بی فرهنگی 36 را ندیده بگیرید.

الفبای بی فرهنگی 36، رادیو زمانه

بدون این که نیاز به ورّاجی باشد، تیتر گفت و گو با عتیق رحیمی در رادیو زمانه این است:

می‌نویسم که به دنیا شادمانی ببخشم

اما این طور که عتیق رحیمی به روشنی دارد توضیح می دهد، اصلاً چنین جمله را قبول ندارد. یعنی اگر مسئول این بخش از رادیو زمانه، این مصاحبه را خوانده بود اصلاً چنین تیتری براش انتخاب نمی کرد. حالا بگیریم مسئول این بخش رادیو زمانه خیلی سرش شلوغ بوده است و نرسیده است مصاحبه را بخواند و همین جوری سیکیم خیاری یک جمله از توش برداشته است گذاشته است به حساب عتیق رحیمی، دست کم خانم مصاحبه کننده می توانست یک ئی میل بفرستد برای آن مسئول و بگوید این بنده خدا عتیق رحیمی چنین جمله ای را رد می کند و یک عکس بگیرد از جمله های عتیق رحیمی و بگوید وقتی ازش پرسیدم چرا می نویسید؟ این جمله ها را گفت که خودتان هم منتشر کرده اید:

این هم لینکش

خالی بند آلمانی

آدم فقط با خالی بندی می تواند بالاتر از همه قرار بگیرد. البته کافی است به پاچه ی شلوارش نگاه کنی تا متوجه شوی یک دم و دستگاهی توش است که تازه سر کلید آن دم و دستگاه هم توی دست راستش است که توی جیبش قایم کرده. بزن روی عکس تا پاچه ی شلوار را درست ببینی.

جنبش مغزپسته ای، هادی خرسندی

جا دارد با قدرت گرفتن «جنبش مغزپسته ای» متعلق به آقايان رفسنجانی، ميرحسين، کروبی، خاتمی، کديور …. (که صد البته رنگش روشنتر از جنبش سبز مردم است) سرود «ای ايران» هم مطابق سليقۀ آقای کديور به بازار بيايد: بخوانید.

داستان بعدی، رمان، سزنوته بوم، ترجمه ی شهروز رشید

داستان بعدی، رمان، سزنوته بوم، ترجمه ی شهروز رشید

متن کامل رمان، بخوانید.